ยินดีต้อนรับ
SEEKING BUYERS FOR THAILAND

PRODUCTS

"SANICOM SYSTEM" ClO2 STRILIZATION SYSTEM

SANICOM

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมระบบ “SANICOM SYSTEM” ใหม่นี้ได้รับการ พัฒนาขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส -- SANICOM SYSTEM ของเราสามารถทำ�ให้นำ้�ยาชนิดพิเศษแตกเป็นอะตอม ที่มีขนาดเล็กมากประมาณ 10 ไมครอนด้วยระบบ ULV (Ultra Low Volume) และสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์หรือไวรัสที่เป็นอันตรายได้อย่างสมบูรณ์ในสภาพ แวดล้อมแบบปิด -- SANICOM SYSTEM ไม่ท�ำ ให้พื้นและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเปียก ดังนั้น ไม่ จำ�เป็นต้องเช็ดออกหลังการฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลเซชั่น -- ระบบนี้สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อแบบทุติยภูมิ เพราะเครื่อง สามารถทำ�งานได้โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ควบคุม


"KYOEI" SKEWER MACHINE

KYOEI

เครื่องเสียบไม้ (พร้อมถาด): เสียบได้ 5 ไม้พร้อมกันในครั้งเดียว! สามารถเสียบอาหารให้เป็นแนวตรงได้แม้ว่าจะมีความเหนียวมาก วางอาหาร (เช่น ชิ้นเนื้อไก่สำ�หรับ YAKITORI) ลงบนถาด ใส่เข้าไปในเครื่อง เป็นอันเรียบร้อย เครื่องเสียบไม้ (พร้อมถาด): -- เครื่องสามารถรับมือรูปแบบที่หลากหลายได้โดยการเปลี่ยนถาดวาง -- ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด และให้จัดวางได้โดยไม่มีขีดจำ�กัดของพื้นที่ -- ตัวเครื่องถูกสุขอนามัย พร้อมชิ้นส่วนที่ทำ�ความสะอาดง่าย -- ทำ�งานด้วยการใช้แรงอัดอากาศ ทำ�ให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาไฟดูด -- เพียงวางอาหารลงบนถาด ซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และไม่ทำ�ให้อาหารเกิด การปนเปื้อน


"FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD." PRODUCTS

VALVES

Terminal, Pilot Lamp, Control Switch, Connector, Control Center Parts, Test Terminal, Electronic Devices: Japanese Origin